Belgisch OM criminaliseert op eigen houtje Wetterse milieuactivisten als ‘bendeleden’

16 januari 2013

Zeer tegen de gewoonte in heeft het Belgische Openbaar Ministerie gemeend op eigen initiatief een zaak te moeten beginnen tegen 25 arrestanten die op 29 mei 2011 deel uitmaakten van de protestdemonstratie in het Vlaamse Wetteren. De demonstratie werd bezocht door meer dan 500 mensen; het protest was gericht tegen het klakkeloos introduceren van ggg’s in het vrije veld, zonder eerst (onder gecontroleerde omstandigheden) behoorlijk onderzoek uit te voeren naar de eventuele gevolgen voor mens en milieu.

Het feit dat er op 29 mei een kwart van de aardappelplanten is gesneuveld op het bewuste proefveld in Wetteren, was voor het Belgische parket aanleiding eens flink uit te pakken tegen 11 activisten die op onduidelijke gronden uit de arrestanten werden geselecteerd  om als beklaagde te fungeren. Het proces, dat verdaagd was naar 15 januari 2013, diende in het gerechtsgebouw van Dendermonde. Er hangen de activisten nu torenhoge boetes en zelfs gevangenisstraffen boven het hoofd, vreemd genoeg zonder dat er een proces-verbaal beschikbaar is waarop de aanklacht kon worden gebaseerd.  Daarom had de Officier van Justitie in deze zelf maar het initiatief genomen tot een zaak, waarschijnlijk ingegeven door de behoefte een pluim te krijgen van Kris Peeters, de Vlaamse premier. Die vond het nodig met veel gevoel voor theater direct na het voorval met zijn gevolg op locatie te verschijnen om mee te delen dat er streng zou worden opgetreden tegen de demonstranten. Die uitspraak zal op zijn beurt wel weer iets te maken hebben gehad met de behoefte vriendjes te blijven met het blok van universiteiten dat met veel misbaar probeerde de aardappelactivisten op te blazen tot aartsgevaarlijke criminelen met een mafiose organisatiestructuur. Dat de activisten tijdens het proces werd geweigerd hun argumenten naar voren te brengen, geeft duidelijk weer met welke vijandigheid zij worden bejegend door de gevestigde orde in België, die wel eens zal laten zien hoe er in België met ‘misdadigers’ wordt omgegaan.

Toch zou het wel interessant zijn om in een bodemprocedure eens uit te vinden welke partij er nu eigenlijk crimineler is: de gevestigde orde die vanuit een machtspositie eenzijdig heeft besloten dat de weg vrij is voor het introduceren*) van ggg’s in het vrije veld, of de actievoerders, die aandacht vragen voor het feit dat het voorzorgsprincipe met voeten getreden wordt zodra het gaat over de introductie van ggg’s. Dat daarbij in Wetteren een partij aardappelplanten uit een proefveld is verwijderd is het doodsimpele gevolg van de persistente onwil van de gevestigde orde zich iets gelegen te laten liggen aan mensen die kritisch zijn over nut en noodzaak van de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen in de landbouw. Dat die introductie over de hoofden van de belastingbetalers heen wordt gefinancierd met oneigenlijk gebruikt gemeenschapsgeld is nog niet eens het belangrijkste argument in de discussie. Het gaat om de validiteit van de onderzoeksgegevens die worden gebruikt om de introductie van ggg’s te rechtvaardigen!

Waarom het verstandig zou zijn wat minder snel te zijn met de introductie van ggg’s in het milieu, wordt besproken door een aantal prominente wetenschappers hieronder:
– Vandana Shiva: <activearchives.org/aaa/resources/1400>
– Ignacio Chapela: <activearchives.org/aaa/resources/1405>
– Arpad Pusztai: <activearchives.org/aaa/resources/1395>
– Gilles-Eric Seralini: <activearchives.org/aaa/resources/1394>

*) met weglating van onafhankelijke lange termijnonderzoeken onder gecontroleerde omstandigheden, die volgens het in Europa geaccepteerde voorzorgsprincipe nodig zouden zijn om uit te sluiten dat er geen onaanvaardbare milieu- en gezondheidsrisico’s zijn gemoeid met het vrijgeven van de reguliere teelt van ggg’s. In bovenstaande video haalt Karin Verelst terecht het voorbeeld van een nieuw geneesmiddel aan, dat ook jaren op zijn effecten dient te worden onderzocht voordat het in handen van de commercie wordt gegeven. Dat dat voor gewassen waaraan op DNA-niveau (!) wordt gesleuteld niet zou hoeven gelden, is een lachertje van de eerste categorie.

Bron: http://www.dewereldmorgen.be