Gentechvrije Burgers uit Lelystad verzetten zich tegen een veldproef met een gg-vaccin bij kalveren

Multinational Intervet International wants to test a genetically engineered live attenuated Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica deletion mutant vet vaccine (PM-MH) against respiratory disease in little,  4000 two- weeks young- calves and older in the Netherland.

Intervet states that the calves will be deprived of the colostrum. Every calf has the right to drink his mothers milk it is very essential for them! After the trail the calves will be killed. This experiment is unethical!

Furthermore The European GMO-free Citizens think, GM-vaccines are very dangerous. There is a real risk of the generation of new pathogens with greater virulence and a broader host-range than the original pathogen. And there is no possibility of undoing it.

http://www.change.org/petitions

Gentechvrije Burgers uit Lelystad verzetten zich tegen een veldproef met een gg-vaccin voor de paardenfokkerij

Klik op petities.nl voor een petitie gericht aan de Minister van VROM. Nadere gegevens staan op www.gentechvrij.nl

De Gentechvrije Burgers uit Lelystad protesteren hiermee tegen een vaccinproef waarbij -als het even tegen zit- zo’n 2000 zeer jonge veulens (vanaf 3 weken) gevaccineerd Veulengaan worden met een gg-stam (RG3827) van de Rhodococcus equi bacterie.  Deze is ontdaan van een 4-tal gensequenties die jonge veulens gevoelig maken voor chronische longontsteking.  Aan deze ziekte overlijdt ongeveer de helft van de getroffen jonge dieren. Het bedrijf dat de proef wil uitvoeren (Intervet uit Boxmeer) claimt dat de gemodificeerde bacterie, die overleeft in de mest, niet levenskrachtiger is dan de uitgangsstam die normaal in het milieu voorkomt. Ze hebben, zo zeggen ze in Boxmeer, gewoon een bestaand stuk DNA uit het genoom van de R. equi bacterie geknipt en suggereren dat de gg-variant, omdat deze geen nieuwe DNA-sequenties bevat, “dus” ook geen verhoogd risico meebrengt voor andere levende organismen. Deze claims zijn echter tot op heden niet hard gemaakt door het bedrijf. De COGEM heeft  hier in een eerder advies uit 2009 al op gewezen en verwijst daar ook naar in een brief van 14 april 2010, gericht aan de Minister van VROM. Tot dusverre heeft het bedrijf echter weinig gedaan met deze vingerwijzing van de kant van de COGEM. Klaarblijkelijk zijn ze in Boxmeer niet overmatig geïnteresseerd in het kwantificeren van milieurisico’s. Het toont ook maar weer eens aan wat voor een essentiële rol onze overheid eigenlijk speelt in het bewaken van onze milieuveiligheid. Het mag duidelijk zijn wat er gebeurt met de regeltjes als bedrijven geen tegenspel van de overheid meer krijgen.


Wetenschappelijke  studie verschenen over de schadelijkheid van 3 genetisch gemodificeerde maisgewassen

De genetisch gemodificeerde mais-variëteiten MON810, MON863 and NK603 zijn in een eerder stadium goedgekeurd door de EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. Hoe grondig die beoordeling precies is geweest kan men raden, nu Franse onderzoekers onder leiding van Gilles-Eric Séralini van de Universiteit van Caen in het decembernummer 2009 van het IJBS een artikel hebben gepubliceerd over de effecten van de 3 bovengenoemde gg-gewassen op de gezondheid van zoogdieren, getiteld

A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health

In het onderzoek zijn de oorspronkelijke gegevens van een 90-dagenproef met ratten gebruikt, destijds door Monsanto bij de EFSA ingediend ten behoeve van de bovenvermelde goedkeuring. De onderzoekers kregen pas inzage in de gegevens na een gerechtelijke procedure en een beroep op de openbaarheid van de desbetreffende informatie.
Het Franse onderzoek heeft een krachtige statistische analyse losgelaten op de gegevens, inclusief die van de MON863 uit 2007. De resultaten wijzen erop dat de consumptie van gg-mais nadelig inwerkt op de nieren en de lever, de 2 belangrijkste organen verantwoordelijk voor de ontgifting van voedsel tijdens de spijsvertering. Heel duidelijk was ook dat de effecten op de ratten afhingen van de gebruikte mais-variëteit, hetgeen erop wijst dat de effecten terug te voeren zijn op de onderlinge verschillen tussen de gewassen (de genetische veranderingen), en niet op de eigenschappen van mais als soort. Er waren ook significante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke dieren (het bloedbeeld). Heeft iemand daar ooit van gehoord bij gewone mais?
Professor Séralini benadrukt verder dat een 90-dagenproef veel te kort is om langetermijn-effecten te registreren; hij zou liever een periode van 2 jaar willen zien, waar meerdere generaties proefdieren bij betrokken zijn en waar de effecten op de voortplantingscyclus dus ook bekeken kunnen worden.

Hij stelt ook  dat de gezondheidsautoriteiten zich bij de eerdere goedkeuring van deze gewassen hebben gebaseerd op het lezen van Monsanto’s interpretatie van de conclusies en niet op de conclusies voortvloeiend uit de gegevens als geheel. Hij concludeert dat zijn onderzoek voor het eerst aantoont dat deze maisrassen niet voldoende gezond zijn voor menselijke consumptie en ook niet in aanmerking komen om in de handel te worden gebracht.

Ook hier blijkt dus weer dat multinationals en overheden (inclusief de Europese Commissie) het niet zo nauw nemen met het voorzorgsprincipe en de consument gemakshalve hebben uitverkoren om als proefkonijn te fungeren bij het vaststellen van de langetermijn-effecten. Nadere bijzonderheden vindt u hier.


Minister Verburg laat zich weer eens flink in de kaart kijken

GerdaOp 25 en 26 november 2009 werd in het Kurhaus te Scheveningen een internationale conferentie georganiseerd met de titel “GGOs in de Europese landbouw en voedselproductie”. De conferentie was bedoeld om informatie en meningen te verzamelen over de wijze waarop de  sociaal-economische aspecten kunnen worden meegewogen in de Europese procedure voor toelating van genetisch gemodificeerde organismen (GGOs) in de landbouw. Voorheen werden alleen de criteria voor veiligheid en milieu in die beoordeling betrokken. In december 2008 verzocht de Milieuraad van de EU de individuele lidstaten te komen met een zienswijze over de uitbreiding van de procedure, waarbij ook de gevolgen van het gebruik van GGOs voor gezondheid, milieu en ecosystemen in de beoordeling worden meegenomen. In januari 2010 verzamelt de Milieuraad deze nationale rapportages.

Voor velen zal het geen verrassing meer zijn dat landbouwminister Verburg sterk de voorkeur geeft aan een lijn waarbij GG-gewassen op korte termijn en met zo min mogelijk procedurele belemmeringen in Europa worden toegelaten voor import en consumptie. Zij steekt haar mening dienaangaande niet onder stoelen of banken. De openingstoespraak van de minister maakte al duidelijk dat de intentie van de conferentie was het GGO-toelatingsproces van de EU te versnellen en het nultolerantie-beleid voor niet-toegelaten GGOs af te schaffen. Maar tijdens de conferentie ging zij zelfs zover dat zij de microfoon liet afsluiten toen er door Heike Moldenhauer van Friends of the Earth namens 4 NGO’s een verklaring werd voorgelezen die niet strookte met haar eigen opvattingen. In die verklaring geven de 4 NGO’s o.a. aan dat een sociaal-economische effectbeoordeling zeker zou moeten gaan over de volgende punten:

  • alle kosten veroorzaakt door invoer en productie van GGOs, zoals het installeren van scheidingssystemen, controles en het terughalen van producten.
  • de kwesties van besmetting en aansprakelijkheid
  • de ervaringen opgedaan met GGOs in landen buiten de EU zoals:
    -gezondheids- en milieuschade door het gebruik van pesticiden
    -ontbossing en verlies van biodiversiteit
    -het uiteenvallen van landelijke gemeenschappen
  • De EU moet ook verantwoordelijkheid nemen voor de producten die zij invoert.

Tijdens voorlezing van dit laatste punt werd de microfoon dichtgedraaid met toestemming van de minister. Voor meer info over de conferentie zij verwezen naar het item ‘NGO’s beschuldigen Verburg van vooroordelen’ op www.gentech.nl

Hoe de minister aankijkt tegen de resultaten van de conferentie mag wel blijken uit de ronkende kop die het blad Nieuwe Oogst op 28 november plaatste: “GENTECH-VERZET LIJKT GEBROKEN”. Voor het bewuste artikel klik hier
Haar uitspraken liegen er niet om:  als het aan de minister ligt worden haar inzichten morgen overgenomen door de Europese Commissie! Die status had haar conferentie van 25/26 november echter niet.  Dat was alleen nog maar een nationale inventarisatie. Of je daar nu een INTERnationale conferentie voor moet houden is voor ons een vraag en voor de minister een weet!