Burgerronde

Klik op de foto voor een geluidsregistratie

 

Op 22 juni 2011 is het Burgerinitiatief ‘Nijmegen gentechvrij’ zijn behandelingstraject bij de gemeente Nijmegen ingegaan.

Na enig geduw en getrek rond de aanvangstijd, werd de inspraakronde (de zg. Burgerronde) dan toch rond 18.00 uur ingezet met 3 insprekers, te weten Els van Dongen namens de Werkgroep en Maaike Raaijmakers, inwoonster van Nijmegen en deskundige/projectleider gentechvrije landbouw bij Bionext, het vroegere Biologica. Als derde trad Diederick Sprangers aan, ook Nijmegenaar, onafhankelijk consultant en biochemicus van Stichting Genethica uit Nijmegen; hij is deskundig op het gebied van gentechnologisch advies aan organisaties en bedrijven. De heer Gerard Litjens was tot ons en zijn eigen verdriet verhinderd om van zijn bedrijf, Kaasboerderij De Ravenswaard weg te gaan. Daarom hier zijn schriftelijke reactie. Van de pers werd geen teken van leven ontvangen, zodat een toehoorder zich dankbaar over de perstafel ontfermde.

Van de aanwezige  raadsleden bleken niet allen even goed geïnformeerd te zijn. De insprekers deden er alles aan om de betrokkenen zo snel mogelijk bij te praten over de inzichten die de Werkgroep in haar Burgerinitiatief heeft verwoord.

Els van Dongen bracht naar voren dat het niet aangaat dat multinationale zaadhandelaren over elkaar heen buitelen om zo snel mogelijk een hap uit de taart van ons werelderfgoed aan biodiversiteit te nemen. Iets dat zich in miljoenen jaren heeft ontwikkeld kun je niet even op een achternamiddag te grabbel gooien.  Dergelijke multinationals willen liever gisteren dan vandaag even een Europees marktaandeel op het gebied van genetisch gemodificeerde gewassen scoren, terwijl ze met de kleuterschool nog in het achterhoofd
– angstwekkend weinig benul hebben van de milieuconsequenties die hun knip- en plakwerk nog kunnen hebben,
– in dezelfde mate geïnteresseerd zijn in de gevolgen voor de menselijke gezondheid, en
– dit alles zonder dat hun een strobreed in de weg wordt gelegd door de verantwoordelijke overheden.
Het mag wat Els betreft duidelijk zijn dat wat zich in Amerika voltrekt, niet in aanmerking komt voor herhaling in Europa.

Maaike Raaijmakers stond stil bij het overleg over een coëxistentieregeling tussen landbouwbedrijfstakken, een regeling die de Nederlandse overheid al sinds 2003 zegt te willen treffen maar nog steeds geen convenant heeft opgeleverd. De coëxistentieregeling zou met name van belang zijn voor de biologische boeren die hun oogst door verontreiniging met ggg’s niet meer als biologisch product kunnen verkopen. Dat dit convenant er ooit nog eens gaat komen acht zij steeds minder waarschijnlijk, mede gezien de ervaringen met coëxistentie in de praktijk. Zij benadrukte dat bij het uitblijven van een bindende compensatieregeling de boeren onvermijdelijk door de overheid tegen elkaar zullen worden uitgespeeld als gevolg van de financiële verliezen veroorzaakt door contaminatie met ggg’s . De gang naar de rechter blijft voor hen dan als enige optie over, hetgeen wij als samenleving niet moeten willen. Ten slotte stelde zij dat als de nationale en Europese overheden het erbij laten zitten, de burger van zijn lokale overheid mag vragen voor hem de handschoen in Den Haag op te nemen. Voor haar tekst klik hier.

Diederick Sprangers liet weinig twijfel bestaan over zijn mening ten aanzien van de vorderingen van de multinationals op het glibberige pad der beloftes. Na ruim 30 jaar is er nog steeds niet veel meer bereikt dan
– een exponentiële toename van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die jaarlijks in het milieu wordt gebracht,
– een hand over hand toenemende resistentie bij onkruiden en insecten tegen bestrijdingsmiddelen, en
– een steeds toenemend aantal manco’s dat in relatie tot het verbouwen van ggg’s wordt geconstateerd
Sprangers was ook niet te spreken over de mate van betrokkenheid van B&W bij het Burgerinitiatief en poneerde de stelling (ondersteund door de werkgroep) dat B&W niet de indruk wekken dat zij graag voor de inwoners van Nijmegen op de bres willen springen in Den Haag. Veel verder dan een zuinig briefje lijken ze vooralsnog niet te willen gaan. Diederick eindigde met te constateren dat er in Den Haag aanzienlijke verschillen bestaan tussen de mate waarin burgers en industriëlen toegang hebben tot overleg met het pluche. Die situatie wordt nog verergerd, als die industrie zich gaat vermommen als een onderzoeksagentschap, zich de bijbehorende “wetenschappelijke” statuur aanmeet en neerstrijkt bij 1 van de technische universiteiten in het Westen des lands. De afhankelijkheid van opdrachten uit de industriële sector waarin onderzoeksinstellingen vandaag de dag verzeild zijn geraakt, maakt dat zo’n constructie geen verzet ontmoet bij de onderzoeksinstelling. Klik hier voor zijn letterlijke bijdrage.

Wethouder Van der Meer verwoordde de reserves van B&W tijdens de Kamerronde

Jan

Kamerronde
een videoverslag van de Kamerronde na afloop van de Burgerronde is te zien op http://nijmegen.raadsinformatie.nl
Na een intermezzo werd overleg gevoerd door een ondertussen sterk gewijzigde delegatie van de raad in de zo geheten Kamerronde, over de te volgen koers inzake de behandeling van het Burgerinitiatief. Met name de linkse partijen ondersteunen het Burgerinitiatief en kunnen weinig waardering opbrengen voor de vrijblijvende opstelling van het college. De raadsleden van VVD en Nijmegen Nu lieten blijken nog enige tijd nodig te hebben om hun huiswerk in te halen. De heer Lebbink kan maar moeilijk accepteren dat het bevorderen van wetenschap heel wat anders is dan gentechmultinationals carte blanche geven om onze landbouw te kapen en als tegenprestatie ook nog eens met onze gezondheid te gaan pokeren. De heer Paula was nog druk bezig om te inventariseren wat er binnen de gemeente Nijmegen nu wel en niet onder symboolpolitiek valt. De heer Laarakker kwam melden dat de fractie van het CDA het wat te veel gevraagd vond om zich als volksvertegenwoordigers een oordeel te vormen over een onderwerp waarover 4000 burgers zich hebben uitgesproken in de richting van de gemeente en dat de fractie er de voorkeur aan gaf verder te dutten in afwachting van een onderwerp dat wél hun aandacht vermag te trekken. Raadslid Van Elfferen van D66 constateerde dat de ontvangen huiswerkbegeleiding weliswaar verdiepend had gewerkt, maar desondanks ruimte liet voor aanvullingen. Hij overweegt daarom extra begeleiding bij de werkgroep aan te vragen. Ook wethouder Van der Meer zou zich hierbij willen aansluiten. De voorzitter van het Raadkameroverleg sloot de vergadering met een uitnodiging aan de publieke tribune om ook op 6 juli weer aanwezig te zijn, voor de overhoring. Op 23 juni maakte de raadsgriffie echter bekend dat de Besluitronde een week naar voren werd gehaald, i.v.m. een overvolle raadsagenda. De Besluitronde vond dus plaats in de Raadszaal op 29 juni 20.30 uur.