De werkgroep ‘Burgers voor gentechvrij voedsel’ heeft de politieke partijen in Nijmegen voorafgaande aan de verkiezingen van maart 2010 al gevraagd naar hun standpunt met betrekking tot de teelt van gentechgewassen in Nijmegen. Dit met het oog op de petitie die werd voorbereid voor aanbieding aan de Nijmeegse gemeenteraad in haar nieuwe samenstelling. De reacties vindt u hieronder. We waren blij met de ronduit positieve reacties van ChristenUnie, GroenLinks, Partij v/d Arbeid, SP, Lijst Ramon Barends, DPS, Gewoon Nijmegen en last but not least: Boer Koekoek! En we hoopten dat ook het CDA ons initiatief  zou steunen toen het voorstel ‘Nijmegen gentechvrij’ op tafel lag, maar dat viel nogal tegen, en het stemgedrag van Gewoon Nijmegen op 29 juni tijdens de Besluitronde was ronduit teleurstellend te noemen na onderstaande positieve reactie. Gelukkig bleek er, mede dankzij de Verenigde Senioren Partij een ruime politieke meerderheid te zijn voor de zienswijze dat wij als stad een signaal naar Den Haag mogen afgeven, als Den Haag er met de pet naar gooit.

 

Nijmeegse politieke groepering

Reactie van de groepering

Reactie van de ‘Burgers’

Lijst 10 Koekoek

Lijst Koekoek wil een gentechvrij Nijmegen zodat er geen kruisbestuiving kan onstaan met de gewassen in de proeftuin in Ooij en we zonder gevaar ons voedsel kunnen verbouwen.
Stem Lijst Koekoek voor een gentechvrije wereld!

Robert Koekoek

Lijst Ramon Barends

Dus het gaat om Haags beleid. Daar gaat de gemeenteraad eigenlijk niet over en dus een lokale partij al helemaal niet. Maar omdat wij als Lijst Ramon Barends sympatieke burgerinitiatieven waar mogelijk, en waar we positief tegenover staan wel willen ondersteunen, steunen we dit initiatief dus ook.

Met vriendelijke groeten,

Ramon Barends

Lijst Ramon Barends/ONP

Wat onze werkgroep nastreeft is een koerswijziging in het Haagse beleid. Den Haag beschermt zijn burgers niet voldoende en daarom is er juist een signaal ‘uit het veld’ nodig. We zijn dus heel blij met uw lokale steun.

Lijst DPS

Wij zullen uw initiatief steunen.
Met vriendelijke groet,
Peter Rutten
DPS

Gewoon Nijmegen

Ook Gewoon Nijmegen is tegen het genetisch manipuleren van voedsel. Het is vooral belangrijk dat de consument geïnformeerd wordt over de situatie rondom het gentech-voedsel. Wij steunen dan ook uw initiatief: Wij, burgers van Nijmegen willen geen gemanipuleerd voedsel!
met vriendelijke groeten,
namens Gewoon Nijmegen
Els Stouthamer

Socialistische Partij Fractie Nijmegen

De SP ziet geen heil in biotechnologie in de landbouw. Huidige toepassingen leveren vooral voordelen op voor multinationals, terwijl de onzekerheden voor mens, dier en milieu groot zijn. Ontwikkelingslanden hebben zelden baat bij gentech, aangezien de eigen agrarische ontwikkeling stagneert en de winsten grotendeels in de zakken van westerse multinationals belanden. De overheid zou niet moeten investeren in landbouwbiotechnologie, tenzij er een dringend publiek belang speelt waarvoor geen alternatieven voorhanden zijn. Bemoeienis van Europa bij markttoelating van gentechgewassen moet stoppen. Nederland mag niet instemmen met de markttoelating van genetisch gemodificeerde organismen zolang er gerede twijfel is over de risico’s voor milieu en volksgezondheid. Gentechteelt kan niet in ons kleine landje plaatsvinden, want de kosten van het vermijden van vermenging en uitkruising met andere gewassen zijn te hoog.

Daarom is de SP in Nijmegen tegen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op Nijmeegs grondgebied en zal de SP het inititatief om dit te bereiken ondersteunen.

Met vriendelijke groet,
Bert Peterse
Fractiemedewerker
SP Fractie Nijmegen


Partij van de Arbeid

Fractie Nijmegen

De PvdA ondersteunt uw initiatief om de Gemeente Nijmegen gentechvrij te maken van harte. Ook de Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over de risico’s van genetisch gemodificeerde gewassen voor het milieu en de volksgezondheid. Het is daarbij onwenselijk dat vooral grote multinationals profiteren van de toepassing van biotechnologie. De Rijksoverheid zou -wat de PvdA Nijmegen betreft- niet moeten meewerken aan biotechnologie in de landbouw, zolang er nog onduidelijkheid is over de risico’s ervan.

Met vriendelijke groet,

Jochem van der Staaij,

fractiemedewerker PvdA Nijmegen.

Groen Links Fractie Nijmegen

GroenLinks wijst het gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen af. Productie en consumptie hiervan leiden immers tot onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu. Gentech gaat niet samen met duurzame landbouw en een eerlijke voedselverdeling. Daarom steunt GroenLinks de inzet van de Werkgroep “Burgers voor gentechvrij voedsel” om gentechgewassen te weren uit Nijmegen.

Wouter van Eck,

namens raadsfractie GroenLinks

ChristenUnie Fractie Nijmegen Het standpunt van de ChristenUnie is duidelijk: “Wie ingrijpt in genetische structuren, grijpt in in de identiteit van levende wezens. Dit kan onomkeerbare gevolgen hebben voor de aanwezige plant- en diersoorten (biodiversiteit). Hier past, uit eerbied voor de Schepper en respect voor planten en dieren, grote bescheidenheid en zorgvuldigheid. Zolang ecologische en landbouwkundige risico’s niet helder zijn, geldt het voorzorgprincipe. (…).
Genetisch veranderde (landbouw)gewassen worden noch commercieel, noch via proeven op het vrije veld geïntroduceerd zolang genetische uitwisseling met andere wilde of gekweekte planten niet is uitgesloten.” (landelijk programma ChristenUnie)
Als locale fractie staan wij hier 100% achter en zullen initiatieven hiervoor in de Nijmeegse raad ondersteunen.
Dirk Bussche,
namens de ChristenUnie fractie
VVD Fractie Nijmegen Het onderwerp is zeker niet aan onze aandacht ontsnapt en vanwege de complexiteit van het vraagstuk zullen wij hier na de verkiezingen op terugkomen. Voor het landelijke standpunt kunt u altijd terecht op de website van de vvd (www.vvd.nl). Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Rogier Spanjers
Fractiemedewerker VVD Nijmegen

Wij vinden het jammer dat de VVD voor de verkiezingen geen tijd heeft gevonden om een lokaal standpunt te formuleren.
Op de website van de VVD hebben wij geen stellingname kunnen vinden inzake onze zorg omtrent de gezondheidsrisico’s van gentechgewassen. Wel constateerden wij dat de VVD pleit voor een soepeler toelating van de gewassen die met cisgenese tot stand zijn gekomen. De werkgroep is van mening dat de grote vragen omtrent veiligheid zich toespitsen op de gebruikte technieken, en niet zozeer op de aard van de ingebrachte genen. Wij zien dan ook weinig reden voor een voorkeursbehandeling van cisgenese.

D66 Fractie Nijmegen

D66 is de partij voor onderwijs en onderzoek. Wij staan positief tegenover onderzoek en wetenschap en zoals ik u al aangaf is het juist de nieuwsgierigheid van de mens die ontwikkelingen op gang brengt. Genetisch onderzoek vindt al lang plaats en kan niet zonder praktijkproeven. Daarbij zijn door de overheid randvoorwaarden gesteld voor experimenten buiten het laboratorium.
Wij steunen uw initiatief om Nijmegen ‘gentechvrij’ te verklaren niet.

1. Als je dat doet moet je het ook kunnen handhaven, anders is het een symboolmaatregel en daar voelen wij niet voor.
2. Handhaven van een gentechvrije gemeente betekent ook dat we beperkingen op moeten leggen aan de universiteit maar ook aan het bedrijfsleven. Wij denken dat de gemeente die bevoegdheid niet heeft.
3. In het algemeen geldt dat onderzoek ruimte moet krijgen en dat de randvoorwaarden nationaal moeten worden afgesproken en gehandhaafd.
Wij wensen u succes met uw initiatief.
Met vriendelijke groet,
Henk Beerten
Lid campagneteam

De werkgroep wil graag onderscheid maken tussen vormen van wetenschap en onderzoek die maatschappelijk zinvol zijn en de vormen die een gevaar voor mens en maatschappij inhouden. Wat een multinational als Monsanto al sinds 1901 doet is volledig gericht op winstbejag en zal zonder een mondiale koerswijziging uitmonden in een totaal verlies aan biodiversiteit en keuzevrijheid voor de consument en een volledige onderwerping van de boerenstand.
Bovendien  ontbreken de onafhankelijke onderzoeksresultaten die uitwijzen dat gg-gewassen veilig zijn voor de mens. Proeven met dieren laten schadelijke effecten zien voor de gezondheid.
1. Een gentechvrij Nijmegen is heel goed te regelen via een bepaling in het bestemmingsplan en is ook te handhaven, middels steekproeven.
2. Wij hebben ‘Nijmegen gentechvrij’ als volgt gedefiniëerd: geen teelt van gentech-gewassen op Nijmeegs grondgebied, als een signaal naar Den Haag. Wij richten ons niet op de gesloten laboratoria van de universiteit, zoals wij ook in het gesprek met D66 hebben aangegeven. Onze zorg geldt de oncontroleerbare verspreiding van gg-gewassen in het vrije veld,
3. De door de overheid tegen verspreiding gedefiniëerde randvoorwaarden (co-existentieregeling) schieten ons inziens volstrekt tekort. De verspreiding van gg-pollen is bovendien onomkeerbaar.

Stadspartij Nijmegen NU!

In ons partijprogramma laten we duidelijk doorklinken hoe wij denken over milieu en duurzaamheid. Zo staat er: “we hebben verantwoordelijkheid voor deze plek en haar omgeving” maar ook: “Wij zijn voor het stimuleren van productie en verkoop van biologische producten, vooral afkomstig uit de regio”.
Toch ondersteunen we jullie initiatief niet, hoe goed het ook bedoeld is.. Door de door jullie gevraagde uitspraak te doen, veranderd er niets in Nijmegen, het is een getuigenis politiek waar wij niet zo’n voorstander van zijn. In het verleden heeft de gemeenteraad wel meer dergelijke uitspraken gedaan (kernwapenvrij gemeente) en daarmee is iedereen dan tevreden en kan gewoon lekker verder gaan met zijn dagelijkse bezigheden. Het is te gemakkelijk en bovendien gaat de gemeente helemaal niet over deze zaken. Vergeet ook niet dat gentech onderzoek op bepaalde terreinen ook goede zaken voort kan brengen. Kijk maar naar de ontwikkeling van bepaalde nieuwe rassen katoenplanten die veel en veel minder water nodig hebben. Dus de Stadspartij Nijmegen NU! maakt zich er niet gemakkelijk van af door in verkiezingstijd even vlot een nietszeggende uitspraak te doen. Beter is gewoon te leven naar je principes.
met vriendelike groet,
Ben van Hees
lijsttrekker Stadspartij Nijmegen NU!

“Beter is gewoon te leven naar je principes”. Een uitspraak waar wij helemaal achter staan, want verantwoordelijkheid begint bij jezelf. Er ontstaat ons inziens echter een probleem, als zich in deze wereld een machtsblok ontwikkelt dat jou verhindert te leven naar diezelfde principes.
Als je bijvoorbeeld graag biologisch wilt blijven eten, dan vormt een ontwikkeling waarbij biologisch voedsel langzaam maar zeker uit de markt wordt gedrukt een bedreiging voor het kunnen leven van je principes. Die ontwikkeling bestaat hierin, dat een zeer klein aantal multinationals bezig is op wereldschaal de macht over (de kwaliteit van) ons voedsel naar zich toe te trekken, om ons vervolgens te kunnen opzadelen met een type voedsel dat niet alleen slecht is voor de gezondheid, maar ook nog eens peperduur. De grootste multinational van het stel, Monsanto, heeft aangekondigd dat het zijn genetisch gemodificeerde sojazaden in 1 klap met 42% in prijs gaat verhogen. De boeren in de VS lopen dus al aan de leiband van Monsanto. En de EC laat dit soort gewassen in hoog tempo toe op de Europese markt! Als je die ontwikkeling niet wilt zien, dan houdt het verhaal hier op.
Als je als individu echter niet wilt wachten totdat de schappen van de biologische winkels leeg zijn, dan kun je proberen de mensen om je heen en in je stad bewust te maken van het probleem dat zich op mondiaal niveau begint af te tekenen, en proberen je nationale overheid te overtuigen van de noodzaak deze kwalijke ontwikkeling een halt toe te roepen. Dat is wat de werkgroep ‘Burgers voor gentechvrij voedsel’ nastreeft. En wat wij op lokaal niveau willen is inderdaad heel bescheiden, maar heeft een duidelijke signaalfunctie richting Den Haag. Gentechnologie in de landbouw wordt tot op heden voornamelijk gebruikt om commercieel garen te spinnen, met grote gevolgen voor de wereldvoedselvoorziening en de biodiversiteit. Laten we proberen die ontwikkeling om te buigen.

CDA Fractie Nijmegen

Het CDA Nijmegen wil de toepassing van genetische modificatie niet blokkeren, maar wil wel normen stellen. Een integraal ethisch afwegingskader is nodig, waarbij de vraag waarom genetische modificatie zou moeten worden gebruikt zorgvuldig moet worden beantwoord en moet worden afgewogen tegen mogelijke alternatieven. Toepassing van genetische modificatie bij micro-organismen en planten mag onder bepaalde voorwaarden. Het moet bijdragen aan een duurzamer landbouw en mag de biodiversiteit niet in gevaar brengen. Bovendien vindt het CDA Nijmegen, dat er geen markttoelating plaats mag vinden als er een redelijk vermoeden van een onomkeerbaar risico (voor mens en/of milieu) bestaat, ook als dit risico niet wetenschappelijk kan worden aangetoond. Het CDA Nijmegen vindt verder dat de consument moet kunnen kiezen tussen voedsel zonder genetisch gemodificeerde elementen en voedsel waar die elementen wel in zitten. Daarvoor is goede informatie op het etiket onmisbaar. Ook moet de hele voedselketen transparant zijn.
Met vriendelijke groet,
Richard Preijers,
raadslid voor het CDA

Mogen wij uit uw reactie concluderen dat u in theorie genetische modificatie niet blokkeert, maar -op basis van het beoordelingskader dat u vervolgens definiëert- op praktisch niveau geen brood ziet in toelating van gentechgewassen? Betekent het dat u het initiatief ‘Nijmegen gentechvrij’ zoudt steunen?