In de Kamerronde -later op dezelfde avond van de 22e juni 2011- werden de reacties uit de Burgerronde besproken door een delegatie van de Nijmeegse raad. De bijdragen die daar door verschillende fracties naar voren werden gebracht, zijn hieronder weergegeven en voorzien van commentaar door de Werkgroep.

Reactie (vetgedrukt) van de Burgers voor gentechvrij voedsel op de Kamerronde van 22 juni

Spreker: D66 (Tobias van Elferen):
Veel gelezen en de wir-war werd groter en groter.
Tweede Kamer fractie: Verkiezingsprogram D66: Biotechnologie als kans. D66 vindt
dat genetische modificatie breder toegepast moet kunnen worden, zeker nu blijkt dat
genetische modificatie nauwelijks problemen met zich meebrengt.
Dus was ‘t nu niet zo ingewikkeld meer want blijkbaar was mijn partij hierin al
voorgesorteerd.
Burgers:
De uitspraak dat GM nauwelijks problemen met zich meebrengt conflicteert met
de feiten. De ontwikkelingen in Amerika spreken boekdelen voor degene die
het wil zien. Scherpe toename van resistente onkruiden, heel Canada staat al
vol met gg-koolzaad, enorme milieuverontreiniging door verachtvoudiging van
herbicidengebruik tussen 1996 en 2009, om maar een enkele te noemen. Een
eerste bevolkingsonderzoek toont ondertussen aan dat het ingebouwde insecticide
niet wordt afgebroken door de menselijke spijsvertering, maar in de bloedbaan
terechtkomt.
Er is overigens wel een duidelijk verschil tussen GM in een lab-omgeving en
veldonderzoek.
Bij veldproeven is er, i.t.t. labproeven, nauwelijks controle meer mogelijk over
de verspreiding van genetisch gemodificeerd DNA. Dat gentechmultinationals
zoveel moeite doen om genenbanken op te kopen bewijst hoe belangrijk het is om
beschikking te blijven houden over de oorspronkelijke diversiteit in zaden. Het bewijst
ook dat zij zelf zeer goed beseffen dat de verspreiding van genetisch gemodificeerd
DNA niet meer stopt maar zich juist steeds verder uitbreidt. Vanuit dat oogpunt
bezien is het dus ook crimineel om genetisch gemodificeerde zaden via allerlei
kanalen (wettig en onwettig) te verspreiden in de derde wereld.
– Er is veel polemiek. Beide kampen verwijten elkaar continu onder invloed van lobby
te staan.
Burgers:
Dat is ook zo en dat is niet perse verkeerd, zolang de betrokkenen maar hun
eigen oordeel blijven vormen en de lobby van beide zijden in evenwicht is. De pro-
gentech lobby van de industrie is echter veel sterker, doordat er veel meer geld in
gestoken wordt. De bedrijven hebben dan ook veel meer toegang tot regeringen. In
Nederland loopt dit o.a. via de Delftse Stichting PRRI van Piet van der Meer 1). In de
VS besteedt Monsanto per kwartaal minimaal 1,5 miljoen dollar aan lobbying bij het
Congress, het Ministerie van Landbouw (USDA) en bij handelscontacten in de WTO.
Dat bedrag hebben de Burgers niet beschikbaar (om maar even aan te geven hoe
kapitaalkrachtig de multinationals zijn).
– Toen besloot ik nog eens goed te luisteren naar wat de Burgers voor gtv-voedsel zeiden:
Dat was *voorzichtigheid: we weten nog niet goed wat er aan de hand is.
En *keuzevrijheid: mensen moeten de keuze hebben om zelf te doen wat ze willen.
Ook in het verkiezingsprogramma van D66 staat: “Wel moet er keuzevrijheid
blijven bestaan. Mensen moeten zelf kunnen kiezen of ze wel of geen genetisch
gemodificeerd voedsel willen eten.”
En daar ben ik ook zo’n beetje gebleven.
Burgers:
Al het voorgaande geeft duidelijk aan dat de keuzevrijheid in groot gevaar komt
door de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen zoals Den Haag en
Brussel die propageren. Brede toepassing van genetische modificatie (in het vrije
veld) en behoud van keuzevrijheid kan onmogelijk samengaan. “Voorzichtigheid”
betekent in dit geval dan ook: niet doen totdat je zeker weet dat het veilig is, d.w.z.
todat de vele aanwijzingen voor schade aan gezondheid, milieu, landbouw en
sociale verhoudingen (boerenverdrijvingen in Zuid-Amerika, zelfmoorden in India om
gentechkatoen) ontkracht zouden zijn.
Ik zie in de beslispunten voor ons geen taak, maar ook geen morele plicht, maar
het is wel zo dat ik heel graag zou willen dat veel meer op landelijk niveau er
keuzemogelijkheden voor mensen [zouden ontstaan/ bestaan?].
Mijn fractie kan dus niet instemmen met de beslispunten zoals hier geformuleerd, ook
niet met beslispunt 4 want volgens mij is het een wassen neus zoals het college er in
ieder geval op reageert, maar wil evt wel meedenken over hoe we naar de landelijke
overheid evt initiatieven rond keuzevrijheid kunnen formuleren.
Burgers:
De grootste morele plicht van de raadsleden is in dit geval dat zij zich een eigen
mening vormen over dit initiatief en niet anderen napraten (ook niet van de eigen
partij). Wij bespeuren vooral dat D66 niet wil meedoen en als argumentatie daarvoor
een aantal ongerijmdheden uit de kast trekt.
Hier wil ik het graag bij laten.

Spreker VVD: (Heer Lebbink):
De VVD is ook heel helder op dit terrein. Nijmegen is een technologie-stad. Dat willen
we zijn. Een stad waarin innovatie plaats vindt, een stad waarin nieuwe technieken
onderzocht moeten worden, mogen worden en kunnen worden en gentechnologie
is in onze optiek zo’n technologie. Het is een techniek waar inderdaad risico’s
aanzitten, waar inderdaad nog heel veel dingen niet bekend van zijn, maar juist dat
kenschetst vaak nieuwe zaken. We weten nog niet precies wat er gebeurt en we
weten nog niet precies hoe we dat gaan benutten, maar om het nu meteen af te
schieten, dat is niet de bedoeling
Burgers:
De boodschap van de heer Lebbink is heel helder: wat er onder de vlag van
technologie gebeurt moet je accepteren, en wel tot St. Juttemis. We hebben de
afgelopen 30 jaar mogen constateren dat toepassing van gentechnologie door
multinationals in de landbouw alleen maar diversiteitsverlies en geen voordelen
oplevert, en kostenverhogend en milieuvervuilend werkt, maar voor de VVD is dat
kennelijk nog steeds geen reden om nu eens een beetje te gaan schiften in wat wel
en wat niet toelaatbaar is, maatschappelijk gezien. Het kan niet de bedoeling van de
VVD zijn dat het voortbestaan van de reguliere en biologische landbouw in gevaar
wordt gebracht, maar toch is dat de consequentie van het kritiekloos toestaan van
wat multinationals met onze zaden en onze landbouw van plan zijn.
en als we praten over het voorstel dat vooral een symboolwerking -of een
signaalwerking zo u wilt- naar Den Haag moet zijn, zou een vóór zijn voor dit voorstel
ook inderdaad een signaal zijn naar de bedrijven in de regio waar we in zeggen:
we zijn niet voor innovatie want als we ‘t een beetje eng vinden of ‘t niet helemaal
zeker weten geven wij niet thuis, doen wij niet mee. Daarom kan de VVD niet voor
dit voorstel zijn en we zijn dan ook tegen net als D66.
Burgers:
Heinz Innovation Center werkt al gentechvrij. Het signaal
dat de raad met dit initiatief zou geven, is dat Nijmegen (net als Heinz) kiest voor
gezonde, duurzame landbouw en een technologie afwijst die geen enkel bestaand
probleem oplost maar integendeel resistente onkruiden tot een plaag maakt,
boerengemeenschappen ontwricht en ongewenste biologische effecten heeft, ook op
de gezondheid2. Deze signaalwerking zou wel eens heel positief kunnen zijn voor de
komst van andere gentechvrije bedrijven en organisaties naar Nijmegen.
Spreker CDA (Heer Laarakker):
Ik wil er nog een andere motivatie bij brengen om tegen te zijn. Dat is namelijk dat
er nog een heleboel andere zaken zijn die in de wereld, in onze samenleving plaats
vinden waar we iets van kunnen vinden. Ik heb er een beetje moeite mee om dit
stukje daar uit te lichten en in een bijzonder perspectief in Nijmegen te plaatsen. Er
zijn ook op andere terreinen onderzoeken op gezondheidszorg, op noem maar op,
overal waar we maatschappelijke meningen over hebben, als we daar als stad bij elk
onderzoek, bij elk item een mening moeten vormen…heb ik moeite mee. Vandaar
tegen.
Burgers:
Natuurlijk kan de raad zich niet met alle maatschappelijke kwesties bezighouden,
maar een keuze daaruit maken is wel haar verantwoordelijkheid. Wij hadden
overigens de indruk dat de raad die keuze al gemaakt had door dit initiatief op haar
agenda te zetten. Als de heer Laarakker die keuze niet wil maken, zou hij zich
moeten onthouden van stemming. Hij heeft zijn stem echter wel klaar. De 4000
Nijmegenaren die zich een mening over dit initiatief gevormd hebben, hebben
het recht om ook van de heer Laarakker argumenten voor zijn stem te horen. Dat
hoeft helemaal niet zoveel moeite te kosten. Een blik op www.gentech.nl of op de
informatie die onze werkgroep aangedragen heeft, zou u al flink kunnen helpen bij
uw meningsvorming.
Dat de heer Laarakker deze uitspraak als volksvertegenwoordiger en namens het
CDA durft te doen, hadden wij niet voor mogelijk gehouden. Dat het CDA zich
op deze wijze wil afmaken van een vraag die door 4000 Nijmegenaren aan de
gemeente is voorgelegd, vinden wij onthutsend en ook arrogant.

Spreker Nijmegen Nu (Heer Paula):
Het betoog van de heer Paula was een stuk langer dan dat van de overige sprekers.
Hij focuste zich op het ‘onaanvaardbaar’ dat zijn partij Nijmegen Nu uitspreekt  t.a.v. symboolpolitiek.
Burgers:
De heer Paula wil graag heel nauwkeurig vaststellen wat er nu symboolpolitiek
is in het voorstel, vervat in het Burgerinitiatief. Wij willen hem voorstellen zijn
onderzoekend oog ook eens op andere terreinen van de Nijmeegse politiek te laten
rusten. Wij zijn er zeker van dat dat resultaten gaat opleveren.

Noot 1)  PRRI: http://pubresreg.org/
Achtergrond van PRRI: http://www.powerbase.info

Noot 2  Zie www.gentech.nl.